Termínové plánování
Pro dosažení přesně definovaného cíle je nutné stanovit časový plán projektu.
Jako nejdůležitější při sestavování časového plánu je dodržení logických návazností mezi činnostmi.
Vedoucí pracovníci mají často pro malé projekty dobře promyšlené jednoduché časové plány a není nutno tyto logické postupy písemně rozpracovávat.
Sestavení složitějšího časového plánu jej již vhodné dělat na počítači s pomocí speciálního programu.
Ten vypočte termíny ukončení jednotlivých činností, kritickou cestu, rezervy.

Termínový plán resp. síťový graf se sestavuje na podkladě projektové dokumentace - dispozice, řezy, specifikace.
Aby časový plán byl přehledný, logicky správný a použitelný pro všechny účastníky projektu, je nutné sestavovat síťový graf v určitých krocích, ve standardní logické struktuře projektu a na podkladě znalostí o skutečné pracnosti jednotlivých činností.

Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem vám můžeme pomoci

- při sestavení počátečního síťového grafu
- při přípravě smluvního harmonogramu s investorem
- zavedení metodiky pravidelné aktualizace projektu
- připravit standardní výstupní sestavy a hlášení
- rozpracovat detailní harmonogram postupu projektu