Časové analýzy projektů
Hlavní náplní práce firmy Optimasoft je příprava časových analýz - termínové plánování a nákladové analýzy - sledování plánovaných a skutečných nákladů.

1/
Na podkladě předložené projektové dokumentace velmi rychle zpracujeme základní síťový graf.
Základní síťový graf je vždy strukturován do logických skupin po provozních souborech a po fázích projektu s vypíchnutím hlavních milníků projektu.
Tento základní harmonogram je následně používán jako smluvní harmonogram s investorem resp. s dodavateli.

2/
Následující detailní síťový graf již detailně rozpracovává aktuální fáze projektu včetně zahrnutí platebních kalendářů a rozložení plánovaných vlastních nákladů.
Tento rozpracováváme již na podkladě předložených uzavřených smluv nebo na podkladě rozpracované realizační dokumentace.

3/
Pravidelně zajišťujeme aktualizaci detailního síťového grafu, sledování odchylek, předkládáme návrh opatření, zajišťujeme zpracování měsíční zprávy.
Aktualizace provádíme konzultací s manažerem projektu a s hlavními dodavateli se současnou kontrolou skutečné rozpracovanosti přímo na místě.
Tato aktualizace se provádí 1x měsíčně nebo 1x za 14 dnů, u krátkých akcí 1x týdně a u zarážkových prací 1x denně přes noc.

4/
Sledujeme vývoj nákladů s porovnáním plánovaných a skutečných nákladů, zpracováváme přehled aktuálního stavu rozpočtu a rezerv projektu.
Podklady se získávají z firemní databáze fakturovaných položek a z databáze připravovaných a podepsaných smluv s dodavateli.

U každého projektu je naplánování správného postupu přípravy a realizace projektu nejdůležitější v jeho prvních fázích, kdy se dají problémy ještě včas zachytit.
Proto máme zájem spolupracovat na velkých projektech od jeho počátku, kdy se spousta problémů ještě včas najde a udělají se rychlá opatření pro jejich odstranění.

Vždy doporučujeme, aby od začátku akce s námi spolupracovali vybraní pracovníci objednatele tak, aby se postupně naučili samostatně zpracovávat veškeré podklady pro řízení určitého projektu.